ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เทศบาลตำบลทับมา ติวเข้มอาสาสมัครผู้ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชนให้ดีขึ้นอีกด้วย

วันที่ลงข่าว: 09/09/20

            เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ (8 ก.ย.63) ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาล ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทับมา ประจำปีงบประมาณ 2563 มี นายชูชาติ คงทน รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา นางสาวปรานี จิตติรบำรุง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทับมา และมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลทับมา จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการฯ มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องความเข้าใจในบทบาท หน้าที่และทักษะของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องเหมาะสม และแบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง และการดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน 

            โดยการอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องเหมาะสม และเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วย รวมทั้งเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังและดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชนอีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก