ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิคุณพุ่มฯ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ จังหวัดลำปาง

วันที่ลงข่าว: 03/09/20

        ที่อาคารหอประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ของมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการดังกล่าว 

        สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิ ทรงมีพระเมตตาห่วงใยต่อเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้ยากไร้ทางสังคม และได้ทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือ บุคคลออทิสติก สมควรจะได้รับโอกาสในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จึงทรงพระกรุณาประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวของเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ให้ครอบครัวและผู้ปกครองได้นำเงินสนับสนุนการศึกษาไปใช้ประโยชน์ ให้ตรงกับความต้องการและตามความจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยเพื่อเป็นการมอบโอกาสให้กับเยาวชนผู้พิการและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางกาย ทางความคิด สติปัญญา ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าปัจจุบัน และสามารถช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้มากยิ่งขึ้น 

        โดยในปี 2563 มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้มีการจัดสรรเงินสนับสนุนการศึกษา มอบให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการอื่นๆ ทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 10,633 ทุน (ทุนละ 5,000 บาท) ซึ่งในส่วนของจังหวัดลำปางได้รับทุนประทานสนับสนุนการศึกษา รวม 185 ทุน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 925,000 บาท 

        เบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนมอบทุนประทานสนับสนุนการศึกษา ของมูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่ตัวแทนเด็กออทิสติกและเด็กพิการด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่รวมจำนวน 15 ราย ส่วนทุนการศึกษาที่เหลือจะได้นำส่งมอบให้แก่ครอบครัวเด็กออทิสติกและเด็กพิการด้อยโอกาส ในเขตท้องที่อย่างทั่วถึงต่อไป

        พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนนำคูปองการศึกษาสำหรับช่วยเหลือทางการศึกษาอื่นใดแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส มอบให้แก่ผู้บริหารตัวแทนสถานศึกษาและโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อให้ทางสถานศึกษาได้นำคูปองที่ได้รับ มอบส่งต่อให้กับเด็กพิการด้อยโอกาสที่อยู่ในความดูแล เพื่อให้เด็กเยาวชนเหล่านั้นได้นำคูปองการศึกษาไปใช้ประโยชน์ ในการจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลือทางการศึกษาอื่นใด ซึ่งในปีนี้ 2563 จังหวัดลำปางได้มอบคูปองช่วยเหลือทางการศึกษาให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส รวมจำนวน 874 ราย โดยเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 606 ราย และโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบจังหวัดลำปาง 242 ราย และเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อีกจำนวน 26 ราย รวมเป็นเงินช่วยเหลือสนับสนุนคูปองทางการศึกษา จำนวนทั้งสิ้นกว่า 1,778,700 บาท

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก