ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี จากข้อมูลปี 2563 พบคนไร้ที่พึ่ง กว่า170 ราย สาเหตุพบว่าไม่มีที่อยู่อาศัยและถูกทอดทิ้ง

วันที่ลงข่าว: 27/08/20

            ที่ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี จากการรายงานที่ประชุมพบว่าสถานการณ์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานีของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้มีการสำรวจ จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ตลอดจนสถิติข้อมูลการให้ความช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบันข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 พบคนไร้ที่พึ่ง จำนวนทั้งสิ้น 693 ราย เป็นชาย 475 ราย และหญิง 218 ราย

            โดยในปี 2563 จังหวัดอุบลราชธานีพบคนไร้ที่พึ่ง จำนวน 170 ราย เป็นชาย 106 ราย และหญิง 64 ราย เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 123 ราย คนต่างจังหวัด จำนวน 44 ราย และคนต่างด้าว จำนวน 3 ราย ช่วงอายุของคนไร้ที่พึ่งพบมากที่สุดในช่วงอายุ 40 - 59 ปี และอายุ 60 ปี ขึ้นไป พบว่าผู้สูงอายุที่มีร่างกายพิการ จำนวน 63 ราย ผู้ที่ร่างกายปกติ จำนวน 56 ราย และผู้สูงอายุ จำนวน 49 ราย

            สาเหตุของปัญหาคนไร้ที่พึ่ง พบว่าไม่มีที่อยู่อาศัยและถูกทอดทิ้ง จำนวนมากที่สุด 135 ราย รองลมาครอบครัวฐนะยากจน รายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ จำนวน 22 ราย และไม่ต้องการอยู่กับครอบครัว จำนวน 13 ราย

            สำหรับสถานที่พบคนไร้ที่พึ่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย ได้นำส่งเข้ารับการคุ้มครองช่วยเหลือที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนมากที่สุด 110 ราย โดยพบที่ด้านหน้า โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จำนวน 36 ราย และติดต่อขอรับากรช่วยเหลือด้วยตัวเอง ( walk in ) จำนวน 16 ราย 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก