ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อ.เมือง จ.ปัตตานี

วันที่ลงข่าว: 07/03/13

 

องคมนตรี และคณะฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจติดตามผลการดำเนินงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

วันนี้ (6 มี.ค. 56) เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รองประธานมูลนิธิฯ และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมโภชน์ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรทางการแพทย์ร่วมต้อนรับ มี แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กล่าวว่า การเดินทางลงพื้นที่เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารในการพัฒนาโรงพยาบาลต้นแบบ สร้างเครือข่ายในการประสานงาน พัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการมูลนิธิส่วนกลาง และกองงานในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และเพื่อให้คณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหาร ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง ติดตามผลการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหา หาแนวทางแก้ไข นำไปสู่ความร่วมมือประสานงาน สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พัฒนาครบทุกด้าน ทั้งด้านโครงการและระบบคุณภาพบริการ ให้เป็นโรงพยาบาลพัฒนาตัวอย่างที่สมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนในชนบทได้รับบริการที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ตลอดจนให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งเข้าสู่มาตรฐานสากล สมดังพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ

ด้านแพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี กล่าวว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี มีบุคลากรทั้งสิ้น 287 คน ประกอบข้าราชการ 154 คน พนักงานราชการ 5 คน ลูกจ้างประจำ 17 คน ลูกจ้างชั่วคราว 111 คน ผ่านการประเมินเป็นโรงพยาบาล สายสัมพันธ์แม่ลูก ปี 2532 ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ปี 2542 ผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง ปี 2551และปี 2555 เป็นต้น ผลงานเด่นของโรงพยาบาล คือ โรงงานขาเทียมพระราชทานดีเด่น แห่งแรกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บริการขาเทียม เป็นบริการกายอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือคนพิการขาขาดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยได้รับงบประมาณจากมูลนิธิฯ ในการก่อสร้างโรงงานขาเทียมเริ่มแรก จำนวน 500,000 บาท จากนั้นได้รับการสนับสนุน จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และจากการบริจาค ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 1 ล้านบาท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก