ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กมธ.พัฒนาสังคมและกิจการเด็กฯ วุฒิสภา เตรียมจัดเสวนา

วันที่ลงข่าว: 07/03/13

 

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เตรียมจัดเสวนาเรื่อง “บทบาท “สื่อ” ในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก” วันที่ 11 มีนาคมนี้

นายอโณทัย ฤทธิปัญญาวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เปิดเผยว่า ในวันที่ 11 มีนาคมนี้ คณะกรรมาธิการฯ ร่วมกับ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการเสวนาโต๊ะกลมระดมความคิดเห็นเรื่อง “บทบาท “สื่อ” ในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก” ระหว่างเวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 306 - 308 อาคารรัฐสภา 2 เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นต่อ “บทบาท” ของสื่อในการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กในหมู่คนทำงานในองค์การสื่อสารมวลชนและนักสื่อสารมวลชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก และการผลิตซ้ำในสื่อที่ทำให้เกิดสถานการณ์ความรุนแรงแพร่ขยายและเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยคณะกรรมาธิการจะรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมถึงเสริมสร้างบทบาทสื่อในการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก