ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมกับองค์กรชุมชน 4 แห่ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา ดึงจุดเด่นของแต่ละแห่งมาปรับใช้สำหรับการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา

วันที่ลงข่าว: 06/08/20

            วิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมกับองค์กรชุมชน 4 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า , องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล , มูลนิธิคลองโต๊ะเหล็ม อำเภอละงู และกลุ่มดาหลาปาเต๊ะ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาหลักสูตรอนุปริญญา โดยมีการร่วมลงนามความร่วมมือ ที่ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูล ตำบลเกตตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

            ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 3-4 ปี ที่ผ่านมา วิทยาลัยชุมชนสตูลได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเอาความเป็นจุดเด่นของแต่ละองค์กรมาปรับใช้สำหรับการเรียนการสอน ได้แก่

            1.อบต.บ้านควน ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะคือชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงใช้ภาษาถิ่นยาวี ซึ่งเป็นภาษาสื่อสารในภูมิภาคอาเซียน และยังมีการบริหารจัดการขยะที่ดี มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแบบอย่างสำหรับการศึกษาดูงาน นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอีกมากมาย

            2.อบต.นาทอน เน้นการจัดการแบบมีส่วนร่วม เรียกว่า "ชันชีนาทอน" โดยใช้ภูมิปัญญาในการขับเคลื่อนชุมชน ได้แก่การจัดการเรื่องขยะ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีโฮมสเตย์ทีมีมาตรฐานโฮมเสตย์ไทย

            3.กลุ่มดาหลาปาเต๊ะ เป็นวิสาหกิจชุมชน จดทะเบียนโอทอป ระดับ 4 ดาว มีการจัดการกลุ่ม เพื่อการสร้างงานให้กับชุมชน โดยยึดหลักคุณธรรมในการบริหารจัดการ ซื่อสัตย์ จริงใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการให้สมาชิกในกลุ่มทำผลิตภัณฑ์ภายใต้สัญลักษณ์ “ดอกดาหลา” เป็นของฝากของที่ระลึก อาทิ ผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ

            4.มูลนิธิคลองโต๊ะเหล็ม ใช้แนวคิดสร้างพื้นที่กลางป่าโกงกาง ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน ด้านสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยว การทำวิจัย โดยใช้ชุมชนเป็นฐานรากการบริหารกลุ่มสู่ศูนย์เรียนรู้ จากผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้าสร้างรายได้สำหรับกลุ่มสตรี

            โดยองค์กรชุมชนทั้ง 4 แห่ง จะได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาโดยให้ นักศึกษา อาจารย์ และชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาและจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก