ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.นครปฐม เตรียมพัฒนาเป็นเมืองสร้างสรรค์ดนตรีขององค์การยูเนสโก

วันที่ลงข่าว: 22/06/20

        ที่ห้องประชุม 607 อาคารเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากล ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนานครปฐมเมืองสร้างสรรค์สาขาดนตรี เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี UNESCO แห่งแรกของภูมิภาคอาเซียน

        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เสนอโครงการพัฒนาจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีของ UNESCO แห่งแรกของภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดทางวัฒนธรรม มิติด้านศิลปวัฒนธรรมดนตรี และพัฒนาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์ด้านดนตรีอย่างยั่งยืน ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครปฐมมีสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาทางด้านดนตรี และมีศักยภาพ ความพร้อมในหลายด้าน อาทิ เป็นที่ตั้งของพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และมีกิจกรรมดนตรีสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมรับชมรับฟังดนตรีภายในพระราชวังสนามจันทร์ งานเต้นสวิงบนถนนรถไฟนครปฐม

        นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมมีปราชญ์ มีต้นทุนและทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถหลากหลาย มีศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งมีสถาบันการศึกษาชั้นนำ ที่ผ่านมาศักยภาพที่มีอาจไม่ได้มีโอกาสนำมาเชื่อมโยงกัน การคิดสร้างสรรค์ที่จะทำให้จังหวัดนครปฐมเป็น City of music เป็นโอกาสดีของจังหวัดนครปฐม ซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ตนเองพร้อมผลักดัน เชื่อว่าจังหวัดนครปฐมมีศักยภาพที่จะเดินไปถึงเป้าหมายนั้น ซึ่งประโยชน์จะเกิดขึ้นกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก