ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ลงข่าว: 08/06/20

จังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2

          โดยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับความช่วยเหลือกรณีรับเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) มีดังนี้

                    1.เป็นเจ้าบ้าน หรือผู้อาศัยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

                    2.มีสัญชาติไทย

                    3.ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ดังนี้

                         -เป็นผู้ประกอบกิจการในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ได้รับผลกระทบทำให้ต้องหยุดประกอบกิจการหรือไม่ สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติส่งผลให้ขาดรายได้

                         -เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในสถานประกบอการซึ่งถูกเลิกจ้าง ถูกพักงาน ลดเวลาทำงาน หรือเป็นแรงงาน ลูกจ้าง หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ

                         -เป็นผู้มีฐานะยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประกอบอาชีพด้วยความยากลำบาก เป็นครอบครัวที่ประสบปัญหาซ้ำซ้อน

                         -เป็นพนักงานจ้าง ลูกจ้างที่มีรายได้ไม่เกิน 117,000 บาทต่อคน ต่อปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการ

                    โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 4-12 มิถุนายน 2563 นี้ เท่านั้น

                         -ทางเว็บไซต์ http://welfare.hatyaicity.go.th/gethelp/index.php

                         -ผ่านแกนนำชุมชน ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล (สท.)/ ประธานชุมชน / อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

                    เอกสารประกอบการลงทะเบียน

                         1.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

                         2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7420-0142

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก