ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 เปิดรับนักศึกษารับคนพิการทุกประเภท

วันที่ลงข่าว: 08/04/20

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 เปิดรับนักศึกษารับคนพิการทุกประเภท (เรียนฟรี พร้อมที่พักจนจบหลักสูตร และสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสมกับความพิการ)

หลักสูตรหลักสูตรปริญญาตรี รป.บ.( การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา) เป็นหลักสูตรการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน รูปแบบสหกิจศึกษา (work integrated Learning: WIL) ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และพร้อมเปิดรับนักศึกษาและเรียน 1/2563 )

 

เปิดรับแล้ว 1/63 ป.ตรี 4 ปี หลักสูตร แผน WIL และแผนปกติ

รับคนปกติ 1 ห้อง และคนพิการ 1 ห้อง ทั้งภาคปกติ และ เสาร์ อาทิตย์ (กศ.บป)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารจัดการท้องถิ่น

 

คุณสมบัติเตรียมพร้อมรับรอบทั่วไป เดือนเมษายน 2563

รับคนปกติ

รับคนพิการทุกประเภท (เรียนฟรี พร้อมที่พักจนจบหลักสูตร และสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสมกับความพิการ)

จบ ม.6 หรือเทียบเท่า

เปิดรับทั้งภาคปกติและเสาร์-อาทิตย์

สนใจติดต่อสอบถามหรือแสดงความจำนงได้ที่ 043-713588 หรือโทร ตามแผ่นสุดท้ายที่แนบมา

 

เปิดเทอมแรก1/2563 วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

เรียนจบพร้อมมีงานทำ

 

ลิงค์รับสมัครรอบตรงอิสระ โดยคณะ 1 เม.ย.-30 พค 2563

สมัครที่นี้

ภาคปกติ □http://admission.rmu.ac.th/faculty/index.php

ภาค กศบป.เสาร์ อาทิตย์□http://admission.rmu.ac.th/ksbp/

ที่มาของข่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก