ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มอบเบี้ยยังชีพ แบบ Delivery ป้องกันติดเชื้อโควิด -19

วันที่ลงข่าว: 05/04/20

        เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มอบเบี้ยยังชีพ แบบ Delivery ป้องกันติดเชื้อโควิด -19 ตามที่ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการเร่งด่วน ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ 8) ประกาศ ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 มาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อภายในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดมาตรการในการป้องกันควบคุม มิให้มีการแออัดของประชาชน ในการติดต่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และห้ามมิให้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เดินทางมารับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง 

        นายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีแนวทางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการ (กรณีรับเงินสด) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการเร่งด่วน ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่ให้เกิดความแออัด รวมทั้งมีความรวดเร็วในการรับเงิน และป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงประกาศแนวทางรับเงินเบี้ยยังชีพ 2 กรณี *กรณีแรก ผู้สูงอายุ และคนพิการ มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 - 59 ปี มารับเบี้ยยังชีพแทนเท่านั้น โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจได้ที่กองสวัสดิการสังคม ในวันเวลาราชการ หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ (1) เพจเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (2) เพจกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และติดต่อรับเงินในวันที่ 8 - 9 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ย้ำสำหรับผู้ที่เดินทางมารับเงิน ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย จึงมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ *กรณีที่สอง ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปมอบเงินที่บ้าน โดยไม่ต้องเดินทางมารับเงินด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 10 และ 13-17 เมษายน 2563 โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โทร 056-711007 ต่อ 305 

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก