ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ลุยฝึกอาชีพคนพิการทำพรมเช็ดเท้า

วันที่ลงข่าว: 09/03/20

           นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดการฝึกอบรมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทำผลิตภัณฑ์จากเศษผ้ายืด (30 ชั่วโมง) ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลบ้านปิน จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสบจ้อม ม.1 ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

           ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า การทำผลิตภัณฑ์จากเศษผ้ายืด เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษผ้า ที่เป็นของไม่มีค่า ให้สามารถนำมาทำเป็นพรมเช็ดเท้า ผ้ารองอาสนะของพระสงฆ์ หรือใช้เป็นพวงหรีดในงานศพที่มีมูลค่าได้ ทั้งนี้ หากคนพิการและผู้ดูแลคนพิการทีผ่านการฝึกสามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เพื่อรับงานดังกล่าวได้ จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลบ้านปินได้ทันทีภายหลังฝึก สนองกับเจตนารมณ์ของโครงการ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลบ้านปินได้ เป็นการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง เปลี่ยนจากการถูกมองว่าเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป็นผู้ที่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูคนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ต่อไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก