ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง เปิดรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพประจำปี 2563

วันที่ลงข่าว: 05/03/20
            นางสาวจิราพร อรุณพูลทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพคนพิการ โดยการฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการให้มีความรู้และทักษะด้านอาชีพ ตลอดจนทักษะด้านการดูแลตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันและพึ่งพาตนเองได้ จึงได้กำหนดรับสมัครคนพิการ อายุระหว่าง 15 - 40 ปี ที่มีลักษณะความพิการ 6 ประเภท ได้แก่ ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ความพิการทางจิตใจ และพฤติกรรม ความพิการทางสติปัญญา ความพิการทางการเรียนรู้ และความพิการทางออทิสติกสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และความพิการไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอาชีพ ไม่ติดสารเสพติด ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และโรคติดต่อร้ายแรง เข้ารับการฝึกอาชีพโดยมีหลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรเย็บหนัง และหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า รวมทั้งดูแลด้านปัจจัยสี่ระหว่างที่ฝึกอาชีพตามหลักสูตรซึ่งทางศูนย์ฯ จะมีการประเมินผู้พิการก่อนรับเข้าฝึกอาชีพ สำหรับหลักสูตรคอมพิวเตอร์ต้องมีความรู้ขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีความรู้ขั้นต่ำ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
         ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองและประเมินสภาพความพร้อมจากทีมสหวิชาชีพก่อนเข้ารับการฝึกอาชีพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. หรือส่งใบสมัครพร้อมภาพถ่ายเต็มตัวที่แสดงให้เห็นสภาพความพิการ ทางไปรษณีย์มายังศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 50 หมู่ 7 ตำบลทรงคะนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือ E-mail : rehap-ppd@dep.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-462-5008
 
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง เปิดรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพประจำปี 2563
ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก