ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรมวันคนพิการสากล ประจำปี 2562

วันที่ลงข่าว: 05/03/20

            วันที่ 4 มี.ค.63 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยมีหัวหน้าส่วนรายการ คนพิการจาก 12 อำเภอของจังหวัดปัตตานี เด็กพิเศษ และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

           นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมแก่คนพิการในทุกด้าน โดยจังหวัดปัตตานีได้ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2500-2564 ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิที่เป็นจริง ดำรงชีวิตอิสระในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” และมีการบูรณาการร่วมกับแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี ในการส่งเสริมประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดี มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย สุขภาพดี มีการศึกษาสูง อาชีพมั่นคงและรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต รวมทั้งสภาพครอบครัวที่อบอุ่น และอยู่ในสังคมที่มีความสงบสุข

           นางรอกียะห์ สะมะนุง สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดปัตตานี ในนามคณะทำงานการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อให้คนพิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม แสดงศักยภาพในสังคมประจักษ์ เกิดเจตคดีเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ เกิดการยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทางสังคม คณะทำงานจัดงานคนพิการจึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัด “งานวันคนพิการสากลจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562” ขึ้น เพื่อให้โอกาสคนพิการได้แสดงออกถึงศักยภาพการดำเนินชีวิตในสังคมบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียม ความเสมอภาค และตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมสิทธิและการสร้างโอกาสทางสังคมให้กับคนพิการ

           โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป ให้บริการปรึกษาปัญหาด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการ บริการซ่อมขาเทียม บริการทัตกรรมเคลื่อนที่ แนะแนวการฝึกอาชีพ กฎหมายการคุ้มครองแรงงานลูกจ้างคนพิการ รับเรื่องร้องเรียนศูนย์ประชาบดี 1300 ในบริการด้านการศึกษา และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสินค้าฝีมือคนพิการ การจับรางวัลและเลี้ยงอาหารแก่ผู้พิการ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้มของผู้ร่วมงานทุกคน

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก