ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อพท.จัดการแสดงวัฒนธรรมดนตรี นาฏศิลป์อาเซียน ที่สุพรรณบุรี

วันที่ลงข่าว: 24/01/20

อพท. จัดโครงการการแสดงวัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน ในภูมิภาค พ.ศ. 2563 ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี 

            ที่เวทีกลางลานพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานโครงการ การแสดงวัฒนธรรมดนตรี – นาฏศิลป์อาเซียนในภูมิภาค พ.ศ. 2563 ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2563 เพื่อเผยแพร่การแสดงวัฒนธรรมดนตรี - นาฏศิลป์อาเซียน ของแต่ละประเทศ ในภูมิภาค การจัดโครงการแสดงวัฒนธรรมดนตรี - นาฏศิลป์อาเซียนในภูมิภาคในครั้งนี้ เป็นเรื่องสืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์สุพรรณบุรี เห็นชอบให้จังหวัดสุพรรณบุรีพัฒนาเมืองสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโก และได้ส่งข้อเสนอเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ สำหรับการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี สู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว และมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ให้กับ อพท. ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการสร้างความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติ สร้างวัฒนธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยความร่วมมือจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ทำให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อการพัฒนานโยบายในระดับท้องถิ่นผ่านกิจกรรมดนตรี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้วยกระบวนการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ ที่ อพท. ใช้เป็นเครื่องมือต่อการพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสู่ชุมชนโดยตรง ต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก