ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดขอนแก่น พร้อมจัดงานแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้าและบริการ ในงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ครั้งที่ 5 E-SAN Industrial Fair 2020

วันที่ลงข่าว: 22/01/20

        ที่โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 5 E -SAN Industrial Fair 2020 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้แนวคิด Smart Industry for Smart City เป็นการแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อรองรับการเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ และกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS โดยจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 และยกระดับเป็นงานระดับภูมิภาค

        นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 5 แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดขอนแก่น ในการเป็น MICE City ซึ่งมีความพร้อมในการจัดประชุมขนาดใหญ่และการจัดแสดงสินค้า ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน และส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค เป็นประตูก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการแสดงถึงศักยภาพของเมืองซึ่งมีวิวัฒนาการมาโดยตลอด จังหวัดขอนแก่นมีการขยายตัวด้าน GDP อย่างต่อเนื่อง เพราะมีภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น และจังหวัดขอนแก่นพร้อมสนับสนุนให้มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยได้มีการวางรากฐานของเมือง ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมการบินขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดกลาง เพื่อให้ประชาชนชาวภาคอีสานมั่นใจในการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากภาคเกษตรไปสู่ในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น รวมถึงนิสิต นักศึกษา มีความมั่นใจในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและเข้าศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้จังหวัดขอนแก่นก้าวสู่การเป็น Global City ต่อไป

        นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานปีนี้ มีรูปแบบงาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 โซนนิทรรศการสมาร์ทซิตี้ ด้านต่างๆของจังหวัดขอนแก่น ส่วนที่ 2 ส่วนแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้าและบริการต่างๆ ของแต่ละอุตสาหกรรมกว่า 200 บูธ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และ ICT เป็นต้น ส่วนที่ 3 การจับคู่เจรจาการค้า Business matching และการอบรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก