ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน เพื่อส่งเสริมความรักความภาคภูมิใจในความเป็น "ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

วันที่ลงข่าว: 14/01/20

          วันที่ 13 มกราคม 63 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา นำบุคลากรและผู้รับการฝึกอาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างสร้างความตระหนัก ปลูกฝังอุปนิสัย ความรัก ความภาคภูมิใจ ในความเป็นชาติ ศาสน์ กษัตริย์

          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีการเข้าแถวเคารพธงชาติ และร่วมร้อยดวงใจร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ทำพิธีทางศาสนา ทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิม จากนั้น ทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา ได้ทำการลดธงครึ่งเสา เพื่อถวายความอาลัยแด่สุลต่านแห่งโอมาน เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ตามคำสั่งของรานายกรัฐมนตรี ให้ส่วนราชการและรัฐวิสากิจลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร ในวันที่ 13-15 มกราคม 2563 หลังจากนั้น มีการทำกายบริหาร และพบปะพูดคุยชี้แจงข่าวสารสำคัญ ซึ่งเป็นการสื่อสาร 2 ทาง Two-way Communication ระหว่างครูกับผู้เข้ารับการฝึก ก่อนเข้าฝึกอาชีพ

          ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจสำคัญ คือ พัฒนาทักษะอาชีพโดยใช้หลักสูตรต่าง ๆ ฝึกอบรมอาชีพให้กับกำลังแรงงานใหม่ แรงงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจบริการ แรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทหาร ผู้ต้องขัง ผู้ถูกเลิกจ้างว่างงาน กลุ่มวิสาหกิจ สหกรณ์ ตลอดจนกลุ่ม OTOP ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มาตรฐานเฉพาะตามความต้องการของสถานประกอบการ และมาตรฐานฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ จัดประเมินความรู้ความสามารถเพื่อออกหนังสืออนุญาตทำงานในสาขาที่เป็นอันตรายต่อสาธารณ ประกอบด้วย ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศ และช่างเชื่อม ส่งเสริมให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป

          โดยในหนึ่งปีจะต้องพัฒนาศักยภาพเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง โดยจัดฝึกอบรม ทอสอบมาตรฐานฝีมือให้แก่พนักงานของตนเอง และการจัดแข่งขันฝีมือแรงงานทั้งในระดับภาค ระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ อีกด้วย

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก