ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วันที่ 10 ม.ค.กรมบัญชีกลางจะจ่ายตรงเงินเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 10/01/20

         นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ทางกรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ซึ่งล่าสุดกรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมของระบบฯ เพื่อรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

         สำหรับวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท. ทั้ง 76 จังหวัด จำนวน 7,774 แห่ง ซึ่งมีผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามข้อมูลที่ได้รับจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ ผู้สูงอายุจำนวน 8.51 ล้านคน เป็นจำนวนเงิน 5,602 ล้านบาท ผู้พิการจำนวน 1.84 ล้านคน เป็นจำนวนเงิน 1,475 ล้านบาท

         โดยเงินที่ผู้มีสิทธิได้รับจะถูกโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิโดยตรง หากในวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้มีสิทธิรายใดตรวจสอบแล้วพบว่ายังไม่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีฯ ขอให้ผู้มีสิทธินำสมุดบัญชีธนาคารไปติดต่อที่ อปท. ในพื้นที่ เพื่อให้ อปท. ทำการปรับปรุงข้อมูลและทำรายการตกเบิกเพื่อให้ได้รับเงินในเดือนถัดไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก