ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายงานพิเศษ: วันเด็กในอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 06/01/20

          วันเด็กถือเป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าวันอื่นๆซึ่งในแต่ละประเทศได้กำหนดวันเด็กขึ้น แต่จะต่างวันกันออกไป รวมทั้งในอาเซียน..ติดตามได้จากรายงานพิเศษ..

          “เด็ก” คืออนาคตของชาติ ด้วยเหตุนี้วันเด็กจึงเป็นวันที่ทั่วโลกให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าวันอื่นๆ วันเด็กนอกจากจะเป็นวันพิเศษที่เด็กๆจะได้รับความสนุกสนาน อบอุ่น เรียนรู้ เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นกำลังสำคัญของประเทศแล้ว ยังเป็นการแสดงถึงการปกป้องและการยอมรับสิทธิของเด็กด้วย

           กล่าวได้ว่าวันเด็กนั้นถือกำเนิดมาจากคำแนะนำของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่เห็นว่าทุกประเทศควรมีวันพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองให้แก่เด็กๆ ในวันใดวันหนึ่งตามความเหมาะสม และนั่นก็เป็นที่มาของวันเด็กในแต่ละประเทศ เพียงแต่จะต่างวันกันออกไป ขณะที่สภาสตรีประชาธิปไตยนานาชาติกำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันเด็กนานาชาติหรือ International Children’s Day เมื่อปี 2493 ส่วนองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเด็กสากล หรือ Universal Children’s day เมื่อปี 2497 เพื่อกระตุ้นให้ทุกประเทศคุ้มครองสิทธิในชีวิต สุขภาพ และสิทธิด้านการศึกษาของเด็กอีกยังเป็นการเฉลิมฉลองให้แก่เด็กๆ ทั่วโลก 

          สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน ที่แม้จะอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน วัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน แต่ก็มีวันเด็กไม่ตรงกันเลยทีเดียว หากนับตามปฏิทินเริ่มจากต้นปี ประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกของอาเซียนที่จัดงานวันเด็ก คือ วันเสาร์สัปดาห์ที่สองเดือนมกราคม ถัดมาเป็นกัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม มีวันเด็กตรงกันคือวันที่ 1 มิถุนายนตามวันที่สภาสตรีประชาธิปไตยนานาชาติกำหนดให้เป็นวันเด็กนานาชาติ โดยลาวเรียกวันเด็กว่า “วันเด็กน้อยสากล” ส่วนในเวียดนาม นอกจากวันเด็กแล้วในวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปียังมีเทศกาลที่พ่อแม่ต้องให้เวลาให้กับลูก เป็นพิเศษอีกด้วย นั่นคือ เทศกาลไหว้พระจันทร์ หรือ "เต็ด ตรุง ตู” โดยมาจากแนวคิดในสมัยก่อนที่ว่าในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวพ่อแม่มักจะทอดทิ้งลูก ๆ ให้อยู่บ้านตามลำพังเพราะต้องออกไปเกี่ยวข้าว ดังนั้นเมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยวพ่อแม่จึงต้องหาวิธีชดเชยเวลาที่ไม่ได้อยู่กับลูก ๆ

          จากนั้นในวันที่ 23 กรกฎาคมจะเป็นวันเด็กของอินโดนีเซีย ขณะที่สิงคโปร์เลือกวันศุกร์แรกของเดือนตุลาคมให้เป็นวันเด็ก ซึ่งเด็ก ๆ สิงคโปร์จะได้หยุดเรียนเพื่อให้พ่อแม่ได้ใช้เวลาพาลูก ๆ ไปเที่ยวและร่วมกิจกรรมวันเด็ก  และวันเด็กในมาเลเซียจะตรงกับวันเสาร์สุดท้ายของเดือนตุลาคม ส่วนอีกสองประเทศคือฟิลิปปินส์และบรูไนกำหนดวันเด็กวันเดียวกับวันเด็กสากลในวันที่ 20 พฤศจิกายน

           ทั้งนี้แม้วันเด็กจะต่างวันและมีกิจกรรมแตกต่างกันออกไป แต่ทุกประเทศล้วนมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ การไม่ลืมความสำคัญของเด็ก ปลูกฝังการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ รู้จักหน้าที่ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และระบบการปกครอง.

 

 เทวี ลั่นเรืองฤทธิ์ เรียบเรียง

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก