ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้ผู้พิการมีงานทำ จ่อชง ครม.เพิ่มเบี้ยผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 27/12/19

          น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ว่า ที่ประชุมมีมติเร่งรัดการศึกษาทั้งระบบ อาทิ เรื่องความรุนแรงคนพิการและฐานะทางเศรษฐกิจ รวมถึงให้มีการรวบรวมแผนงบประมาณคนพิการ โดยมอบหมายให้สำนักงบประมาณ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกันพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ ซึ่งพบว่าปัจจุบันมีผู้พิการกว่า 1 แสนคน ที่ไม่สามารถทำงานได้ ขณะที่มีผู้พิการบางส่วนสามารถประกอบอาชีพได้ แต่ยังไม่เข้าสู่ระบบการจ้างงาน รวมทั้งเสนอชื่อผู้แทนไทยเข้าไปเป็นคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ ทั้งนี้ มติดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ทันที

         ขณะเดียวกัน น.ส.รัชดา ยังกล่าวถึงการเพิ่มเบี้ยคนพิการ จากเดิม 800 บาท เป็น 1,000 บาท ที่จะนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีนั้น จะให้ที่ประชุมเป็นผู้พิจารณาว่าจะใช้งบกลางของปี 2563 หรือปีงบประมาณ 2564 ตามความเหมาะสม

 

ที่มาของข่าว https://mgronline.com/uptodate/detail/9620000123217
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก