ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดชลบุรี จัดงานวันคนพิการสากล

วันที่ลงข่าว: 25/12/19

           วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

            จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมสภาคนพิการทุกประเภท และคนพิการ จัดงานวันคนพิการสากลขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการรับทราบนโยบายและมาตรการ แนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ และส่งเสริมความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ในทุกภาคส่วนของสังคม เป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป เพื่อเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสังคมที่มีต่อคนพิการและความพิการ ซึ่งส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียบกับคนทั่วไป และเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล องค์กร หน่วยงานในการสนับสนุนงานด้านคนพิการและคนพิการและคนพิการที่เป็นแบบอย่างทางสังคมต่อไป

            นายณรงค์ ไปวันเสาร์ ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ และเชิญชวนให้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม โดยในปี 2562 นี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “สร้างการมีส่วนร่วมเสริมความเป็นผู้นำคนพิการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030” ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนพิการในด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน ตามที่กำหนดไว้ในวาระและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 ซึ่งให้คำมั่นว่า “เราจะไม่ทิ้งไว้ข้างหลัง”

            สำหรับจังหวัดชลบุรี มีคนพิการ จำนวน 24,718 คน เป็นชาย 13,862 คน หญิง 10,856 คน โดยแบ่งเป็นประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายมีจำนวนมากที่สุดถึง 12,770 คน ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ทางสติปัญญา ทางการเห็นทางจิตใจหรือพฤติกรรม ออทิสติก และทางการเรียนรู้ รองลงมาตามลำดับ และคนพิการที่มีความพิการซ้ำซ้อน จำนวน 2,438 คน และยังคงมีคนพิการที่เป็นประชากรแผงอีกจำนวนหนึ่ง ที่มาอาศัยอยู่ และทำงานในจังหวัดชลบุรี

            นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ขับเคลื่อนงานด้านคนพิการตามประเด็นสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ การส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวก การเชื่อมโยงข้อมูลด้านคนพิการ การคุ้มครองแรงงานและส่งเสริมการมีงานทำ การยกระดับศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและทั่วไป และการสร้างเจตคิที่ดีของสังคมต่อคนพิการ ซึ่งรัฐบาลเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณางานการทำงานเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการได้อย่างเป็นรูปธรรม

            สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการขับเคลื่อน “เมืองที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและคนทั้งมวล : Smile Crty For All” ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนดำบลพลูตาหลวง และเทศบาลเมืองหนองปรือ สามารถเสริมพลังคนพิการทุกด้านแบบครบวงจร ทั้งด้านบริการสังคมที่คุ้มครองสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก การขนส่งที่เป็นมิตร การมีส่วนร่วมของทุกคน ในนามจังหวัดชลบุรี ขอให้กำลังใจและยินดีสนับสนุนช่วยเหลือท่านในทุกๆ ด้านต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก