ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดมุกดาหาร จัดงานวันคนพิการสากล ภายใต้แนวคิด การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม

วันที่ลงข่าว: 25/12/19

            ที่หอประชุมโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการ และให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไป

            วันที่ 24 ธ.ค. 62  นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการ ภายใต้แนวคิด ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และได้มีการกำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมกันในสังคม โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขับเคลื่อน นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเปลี่ยนจาก ภาระ ให้เป็น พลัง อีกทั้งยังมีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ " คนพิการเข้าถึงสิทธิที่เป็นจริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน" ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 รวมทั้งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

            นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดมุกดาหารได้จัดกิจกรรมวันคนพิการสากลขึ้นภายใต้แนวคิด การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของคนพิการ การแสดงผลงานนวัตกรรมคนพิการ การเชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบ การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน องค์กร ชมรม บริษัท ห้างร้าน บุคคลที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ การมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การให้บริการตรวจสุขภาพ และให้ความรู้เรื่องสุขภาพฟรีแก่ผู้เข้าร่วมงาน การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน การแข่งขันประกวดร้องเพลง กิจกรรมนันทนาการ และการแข่งขันกีฬาคนพิการ การมอบของรางวัล

            นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานในพิธี มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับคนพิการต้นแบบ จำนวน 1 ราย มอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน องค์กร บุคคลที่สนับสนุนกิจกรรทการจัดงานวันคนพิการ จำนวน 40 ราย และมอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 10 ราย โดยมีคนพิการ ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ และประชาชนร่วมงานจำนวนกว่า 700 คน

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก