ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดระยอง จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 เน้นส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการ

วันที่ลงข่าว: 25/12/19

          เมื่อวันที  24 ธ.ค.62 ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดระยอง ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง มีสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดระยอง องค์กรด้านคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมงาน จำนวน 500 คน ภายในงานมีกิจกรรม การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่นแก่คนพิการต้นแบบ และหน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพคนพิการ มอบทุนการศึกษา นิทรรศการแสดงผลงานด้านคนพิการ บูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนพิการ การสาธิตอาชีพ การแสดงความสามารถและศักยภาพของคนพิการ การเสวนาในหัวข้อ “การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ” เป็นต้น  

          ทั้งนี้ สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่ แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ และความพิการ ให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการสากลขึ้นทุกจังหวัด ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม โดยกำหนดประเด็นหลักให้สอดคล้องกับองค์การสหประชาชาติ และรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการ ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง “ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมในสังคม

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก