ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดตราด เปิดเวทีโครงการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตราด

วันที่ลงข่าว: 23/12/19

          นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  เปิดเวทีโครงการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตราด ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564 ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดจัดขึ้น โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตราด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรด้านคนพิการ อพม. รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวม 100 คน เข้าร่วมโครงการ ที่ห้องประชุมโรงแรมเอวาด้า อำเภอเมืองตราด 

         นายวโรตนม์ หนูดาษ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด กล่าวว่า จังหวัดตราดได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตราด ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564  ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 -2564 เมื่อปีงบประมาณ 2560 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย และตอบสนองความจำเป็นของคนพิการแต่ละประเภท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตราด ตะหนักถึงการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตราด จึงได้จัดเวทีในครั้งนี้ขึ้น เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จะได้มีส่วนวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของคนพิการ รวมถึงผลการดำเนินงานด้านคนพิการในปีที่ผ่านมา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ก่อนเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดตราด ให้ความเห็นชอบ และนำแผนปฏิบัติการดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนงานตามแผนต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก