ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยงานสัมมนาใหญ่ "ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีลอาร์เซ็ป" เวทีแรกที่กรุงเทพฯ ประสบความสำเร็จด้วยดี

วันที่ลงข่าว: 18/12/19

          นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มอบให้กรมฯจัดสัมมนา "ก้าวต่อไปของไทย หลังปิดดีลอาร์เซ็ป" เพื่อให้ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ เกษตรกร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรืออาร์เซ็ป และการใช้ประโยชน์จากความตกลงอาร์เซ็ป โดยการจัดสัมมนาในวันนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 800 คน จากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเตรียมตัวใช้ประโยชน์จากความตกลงอาร์เซ็ป ตลอดจนปรับตัวรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป และนอกจากการสัมมนาที่กรุงเทพฯ ในวันนี้แล้ว กระทรวงฯ ได้มอบให้กรมฯลงพื้นที่จัดสัมมนาในอีก 4 ภูมิภาคได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และชลบุรี ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนจากทั่วประเทศ

         นางอรมน กล่าวเพิ่มเติมว่า ความตกลงอาร์เซ็ปประกอบด้วยสมาชิก 16 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ รวมทั้ง ไทย และประเทศคู่เจรจาอีก 6 ประเทศ โดยในปีนี้ (62) ความตกลงอาร์เซ็ปถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จของไทยในฐานะประธานอาเซียนปี 2562 ที่สามารถผลักดันการเจรจาให้สรุปผลได้ทั้ง 20 บท ได้ในปีที่ไทยเป็นประธาน โดยหลังจากนี้คณะทำงานจะต้องนำผลสรุปทั้ง 20 บทมาขัดเกลาทางกฎหมายอีกครั้ง เพื่อให้มีรูปแบบที่สอดคล้องกัน โดยจะมีการประชุมคณะทำงานเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนแรกของปี 2563 พร้อมจัดให้มีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของสมาชิกอาร์เซ็ป เนื่องจากขณะนี้มีเพียงประเทศอินเดียที่ยังติดปัญหาในบางประเด็นอยู่ จึงต้องมีการประชุมหารือร่วมกันให้ความตกลงอาร์เซ็ปสามารถรวมกันทั้ง 16 ประเทศได้ เพื่อให้สมาชิกนำความตกลงไปขอความเห็นชอบภายในประเทศ โดยไทยตั้งเป้าที่จะลงนามความตกลงให้ได้ภายในปีหน้า นอกจากนี้ประเทศฮ่องกงยังได้แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาร์เซ็ปด้วย โดยขั้นตอนการเปิดรับสมาชิกใหม่จะต้องรอให้อาร์เซ็ปมีผลใช้บังคับก่อนหรือภายหลังจากการลงนามจะมีระยะเวลาประมาณ 12-18 เดือน เพื่อเปิดรับสมาชิกใหม่ อย่างไรก็ตามความตกลงอาร์เซ็ปจะช่วยให้ไทยมีตลาดการค้าที่ใหญ่ขึ้น และช่วยสร้างโอกาสในการส่งออกสินค้า บริการ และการลงทุน ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการหาวัตถุดิบการผลิต และการกระจายสินค้าของไทยในประเทศสมาชิกอาร์เซ็ป

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก