ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการทุกประเภทในมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 103 ทุน

วันที่ลงข่าว: 18/12/19

          วัน17 ธ.ค. 62  ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยมีนายศักดิ์ดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นตัวแทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่เด็กพิการในจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีผู้ปกครองเด็กออทิสติก และเด็กพิการเข้าร่วมรับทุนรวม 103 ทุน

          นายสัมภาษณ์ ปลอดขาว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล กล่าวว่า สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการทุกประเภท ที่มีฐานะยากจนในปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้ปกครองได้นำพาบุตรหลานพิการให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล

          สำหรับการจัดสรรทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในครั้งนี้ สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท นักเรียนออทิสติก 37 ราย , พิการซ้อน 12 ราย , บกพร่องทางสติปัญญา 28 ราย , บกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 16 ราย , บกพร่องการมองเห็น 2 ราย , บกพร่องการได้ยิน 1 ราย และบกพร่องทางการเรียนรู้ 7 ราย รวมทุนการศึกษาจำนวน 103 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 515,000 บาท

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก