ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดอุทัยธานี จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมการมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นำของคนพิการ”

วันที่ลงข่าว: 18/12/19

        ที่อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) อำเภออุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมการมีส่วนร่วม และความเป็นผู้นำของคนพิการ” โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดงาน เพื่อส่งเสริมโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆในสังคม ได้อย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป เสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสังคมที่มีต่อคนพิการ อีกทั้งยังเชิดชูเกียรติแก่บุคคล องค์กร หน่วยงาน ในการสนับสนุนงานด้านคนพิการ ที่เป็นแบบอย่างทางสังคม โดยมีคนพิการ ครอบครัวผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน

        ภายในงานมีการจัดกิจกรรม การแสดงความสามารถของคนพิการ  การใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย การจ้างงานคนพิการ จำนวน 11 แห่ง มอบใบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคนพิการต้นแบบ จำนวน 4 ราย  มอบเงินกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 20 ราย  การจัดนิทรรศการและการสาธิตอาชีพคนพิการ อีกทั้งยังมีการจับสลากหมายเลขผู้เข้าร่วมงาน รับรางวัลอีกมากมาย โดยผู้ที่ได้รับรางวัลต่างรู้สึกดีใจอย่างมาก พร้อมสนับสนุนให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ไปตลอด

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก