ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสืบสานศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 9 “รวงข้าวสีอำพัน มหัศจรรย์สู่มิตรภาพ”

วันที่ลงข่าว: 06/12/19

       ค่ำวันที่  3 ธ.ค.62 เวลา 19.00 น. ณ วัดคงคารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 9 “รวงข้าวสีอำพันมหัศจรรย์สู่มิตรภาพ” (The 9th ASEAN Art and Culture Exposition with international performing Art Festival) “Global Friendship to the Amazing Land of Golden Rice Fields” ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3–5 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ นักศึกษาและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอด ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องทำนุ บำรุง รักษา ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ จึงได้จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติขึ้น ตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งในปีนี้ยังคงได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในจังหวัดเพชรบุรี 20 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 8 แห่ง และการแสดงจากต่างประเทศ 10 ประเทศ 

        สำหรับไฮไลท์พิธีเปิดงานในปีนี้พบกับการแสดงจากศิลปินแห่งชาติ ในชื่อชุด “ร้อยบทเพลง บรรเลงศิลป์ ถิ่นเพชรบุรี” โดยอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี บรรเลงขลุ่ย อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ขับกล่อมบทกวี และอาจารย์ทองร่วง เอมโอษฐ์ ปูนปั้นเคล้าเสียงเพลงและบทกวี ที่ได้มาร่วมกันรังสรรค์ผลงานสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งเล่าเรื่องเพชรบุรีในการเป็นเมืองช่างแห่งสยาม เชิดชูการท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดเพชรบุรี ต่อด้วยการแสดงชุด Mount Sumeru : The Golden Peacock โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้นำไปจัดแสดง ณ โรงละคร Ford  Theatre Hollywood ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐฯ เป็นชุดการแสดงที่มีความตื่นเต้นผสมผสานกับความสนุกและความเป็นไทย ไม่ว่าจะเป็น จังหวะกลอง ท่ารำที่ผสมผสานกันในรูปแบบร่วมสมัย หุ่นเชิดที่สร้างสรรค์โดยช่างเมืองเพชร เพลงไทยเดิมเกี่ยวกับสัตว์ที่บรมครูจากกรมศิลปากรได้ประพันธ์ไว้กว่า 100 ปี นำมาเรียบเรียงดนตรีให้มีความอลังการ ตื่นเต้น รวมถึงการนำปรัชญา หลักธรรม คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องการทำความดีมาผสมผสานเป็นชุดการแสดงในครั้งนี้ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน จะได้พบกับการแสดงนาฏยวัฒนธรรม "ราชภัฏร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชันย์"  โดยนักแสดงจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคีในการถ่ายทอดงานศิลปวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้รับชมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 9 เป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้งานศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น สร้างความภาคภูมิใจให้แก่เยาวชน ตลอดจนเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยศิลปวัฒนธรรม ทำให้เห็นความหลากหลายและเป็นการสร้างเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมให้กว้างขวางมากขึ้น 

        นอกจากจะมีการแสดงทั้งในและต่างประเทศแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นและต่างประเทศ ที่เป็นการ “ยกระดับภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” เป็นการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพและภูมิปัญญาของชุมชนให้มีมูลค่า สร้างรายได้ นับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นประโยชน์ในหลายประการ โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก