ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รับสมัครคนพิการเข้าร่วมอบรมโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้และทักษะอาชีพ (๑ ปี)

วันที่ลงข่าว: 23/09/19

รับสมัครคนพิการเข้าร่วมอบรมโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้และทักษะอาชีพ (๑ ปี)

ฟรีไมเสียค่าใช้จ่าย ผู้พิการที่มีความชอบ/สนใจ ในอาชีพด้าน การโรงแรม การจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม ร้านกาแฟ การปลูกผักปลอดสารพิษ หรือ การออกแบบกราฟิก
(หากเคยทำงานในอาชีพเหล่านี้มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

คุณสมบัติ

1)เป็นผู้ที่มีความพิการ และมีบัตรประจำตัวคนพิการ
2)อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
3)สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
4)มีสุขภาพแข็งแรง มีสภาพร่างกายและจิตใจที่เหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัติงานในอาชีพที่ระบุ
5)สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดระยะเวลา 1 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข

หลักสูตรการอบรม

(ระยะที่1) พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน (มีนาคม - พฤษภาคม 2563)
1) การพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม (soft skills) 1 วิชา
2)การพัฒนาทักษะด้านความรู้ (Hard Skills) 3 วิชา ได้แก่
1.วิชาภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
2.วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในงานอาชีพ
3.วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
(ระยะที่ 2) พัฒนาทักษะอาชีพ (Career- speccific skill) ผ่านการฝึกปฏิบัติจริง (hand-on experience) ร่วมกับภาคีเครือข่าย (มิถุนายน-ธันวาคม 2563)
1)หลักสูตรฝึกงานภาคปฏิบัติ (Internship) เลือกอบรมได้ไม่เกิน 2 หลักสูตร
1.หลักสูตรการโรงแรม
2.หลักสูตรการจัดอาหารว่างและเครื่องงดื่ม
3.หลักสูตรร้านกาแฟ
4.หลักสูตรการปลูกผักปลอดสารพิษ
2)หลักสูตรฝึกการออกแบบงานกราฟิก (Graphic Design)

กำหนดการรับสมัคร

สมัครฟรีจำนวนจำกัด สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ทาง www.rs.mahidol.ac.th/1yearprogram หรือยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อในวันที่ 4 ตุลาคม 2562
ทาง www.rs.mahidol.ac.th/1yearprogram ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2889 5315 ต่อ 1107
 
รับสมัครคนพิการเข้าร่วมอบรมโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้และทักษะอาชีพ (๑ ปี)
ที่มาของข่าว วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก