ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวง พม. เชิญชวนบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค บริจาคเงิน หรือเป็นจิตอาสาช่วยซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

วันที่ลงข่าว: 20/09/19

        นางพัชรี อาระยะกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า ปัญหาอุทกภัยจากพายุโพดุล ทำให้ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือหลายจังหวัดได้รับความเดือดร้อนกว่า 400,000 คน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ทั้งในช่วงที่น้ำท่วมและภายหลังจากน้ำลดแล้ว เนื่องจากที่อยู่อาศัยและสิ่งของเครื่องใช้ได้รับความเสียหาย 

        กระทรวงกาาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงาน องค์กร พี่น้องคนไทยทั่วประเทศให้ความช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค หรือบริจาคเงิน หรือเป็นจิตอาสาช่วยซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ติดต่อแจ้งความประสงค์บริจาคได้ที่หน่วยงานของกระทรวง พม. หรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในพื้นที่น้ำท่วมได้ทุกแห่ง หรือแจ้งความประสงค์ผ่านทางศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 หรือ Facebook fanpage ศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม.

        กรณีเมื่อเกิดอุทกภัยหรือภัยต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อน หน่วยงานของกระทรวง พม. ในพื้นที่ที่ประสบภัยพร้อมให้บริการความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เป็นกรณีฉุกเฉิน โดยบางหน่วยได้ทำการเปิดสำนักงานให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว ซึ่งประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือผ่านหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวง พม. ในพื้นที่ได้

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก