ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษ พัฒนาพื้นที่ไทย เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก ขอข้าราชการระดมสมอง เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

วันที่ลงข่าว: 19/09/19

          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปาฐกถาพิเศษในการประชุมประจำปี 2562 สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในหัวข้อ พัฒนาพื้นที่ไทย เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดประชุมวันนี้เป็นสิ่งที่ดี เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นำไปใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 นี้ อยู่ในช่วง 5 ปี แรกของยุทธศาสตร์ชาติและการปฎิรูปประเทศ โดยต้องร่วมกันเดินหน้าประเทศ โดยเฉพาะการกำจัดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นเป้าหมายหลัก เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและเป็นสังคมแห่งโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และใช้ศักยภาพของไทย ในการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ด้วยการน้อมนำพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการให้มีการพัฒนาสินค้าไทยให้มีความเป็นอัตลักษณ์ พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกคนช่วยกันผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางด้านต่างๆ ในภูมิภาค ทั้งเรื่องการบิน เศรษฐกิจ การศึกษาและการสาธารณสุข ที่ไทยได้รับการจัดอันดับการให้บริการด้านพยาบาลอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก รวมทั้งต้องเชื่อมโยงความร่วมมือในทุกมิติ ทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน

         ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกคนต้องเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศ และต้องทำเพื่อประเทศให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ดังนั้น ต้องช่วยกันระดมสมอง นำไปสู่การปฎิบัติให้ได้ พร้อมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการพัฒนาประเทศ เช่น พื้นที่ EEC

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก