ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดโครงการ รวมพลัง Shift and Share อาสาทำดี จังหวัดลพบุรี

วันที่ลงข่าว: 05/09/19

            วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ที่เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(อพส.) เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการรวมพลัง Shift and Share อาสาทำดี จังหวัดลพบุรี" โดยมี นายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายสุเมธ ทรายแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี และภาคีเครือข่าย จำนวน 300 คน ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนแกนนำ Shift and Share จำนวน 200 คน เครือข่ายและประชาชนทั่วไป 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม 

            สำหรับวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อเป็นต้นแบบและต่อยอดกิจกรรมจากโครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share" โดยใช้แนวคิด "ต้นแบบ รวมพลัง จิตอาสา" ต้นแบบ คือเด็กและเยาวชนที่ผ่านโครงการ Shift and Share นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยน ตัวอย่างจิตอาสา รวมพลัง คือชวนเพื่อนร่วมอาสาทำประโยชน์เพื่อสังคม จิตอาสา คือ อาสา ทำดีด้วยหัวใจ โดยดำเนินการโครงการในพื้นที่จังหวัดลพบุรี กิจกรรมประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กและเยาวชน จังหวัดลพบุรี ที่ผ่านโครงการ "พัฒนา เพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share" ซึ่งได้คิดโครงการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคมในจังหวัดลพบุรี จำนวน 20 โครงการ และกิจกรรมคาราวานจิตอาสา 5 จุด โดยเป็นความร่วมแรงร่วมใจ ระหว่างเด็กและเยาวชนโครงการ Shift and Share ส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ร่วมกับกรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์(รพศ.3รอ.) และกองพันสื่อสารที่ 35 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ(ส.พัน.35 นสศ.) กองกิจการพลเรือน เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง และเครือข่ายจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา จำนวน 5 จุด ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์/ปลูกต้นไม้ ถนนเฉลิมพระเกียรติ, กิจกรรมทาสีกำแพงโรงเรียนวัดสนามไชย, กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดโพธิ์แก้ว, กิจกรรมสร้างห้องน้ำบ้านผู้พิการทางสายตา และกิจกรรมซ่อมแซมหลังคาบ้านผู้ยากไร้ 

            นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(อพส.) กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนำพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดำเนินโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต(Miracle of Life) ตั้งแต่ปี 2522 ด้วยการปลูกจิตสำนึกให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและการปลูกฝังการเป็น "ผู้ให้" อันเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมตามกรอบแนวคิด "พลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ" ผ่านกระบวนการ " Shift and Share" คือการพัฒนาศักยภาพ ปลูกฝังความคิดจิตอาสา ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม พร้อมทั้งแบ่งปันและสร้างประโยชน์สุขให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยดำเนินการอบรมแกนนำเด็กและเยาวชนที่มี "จิตสำนึกสาธารณะ" มี "จิตอาสา" และ "เป็นเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่" พร้อมทั้งให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมสนับสนุนและให้โอกาสในการทำกิจกรรมของเด็กเพิ่มยิ่งขึ้น เพื่อร่วมกันสร้าง "คนดี เก่ง และมีคุณภาพ" เป็นพลังแห่งการ "ให้" ไปสู่ "การแบ่งปัน ที่ยิ่งใหญ่"สามารถเปลี่ยนแปลงชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทร "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก