ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งเสริมสิทธิ สวัสดิการ พัฒนาทักษะดูแลคนพิการในชุมชน

วันที่ลงข่าว: 04/09/19

          กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อมรมการส่งเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการ รวมถึงพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชน

          วันที่  3 ก.ย.62 ที่ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดการอมรม การส่งเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน โดยมี แกนนำด้านคนพิการ แกนนำชุมชน ภาคีเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้อง และอาสาสมัครในพื้นที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วม

          กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดการอมรมการส่งเสริมพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้พิการหรือผู้ที่ประสบปัญหาความเดือนร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่จำเป็นและควรจะได้รับ โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ รวมถึงพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการ ซึ่งนำไปสู่การสร้างทัศนคติที่ดีต่อความพิการและผู้พิการ ตลอดจนเกิดเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในชุมชนต่อไป

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก