ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อธิบดี พก. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ลงข่าว: 26/08/19

อธิบดี พก.  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดในประเทศไทย

 

          นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดในประเทศไทย โดยมีพันเอก ถาวร ร่วมสุข ผู้บังคับศูนย์การสุนัขทหาร ให้การต้อนรับ สำหรับในวันนี้ได้มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมการสัตว์ทหารบก และผศ. สุวิชา เกษมสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุนัข นอกจากนี้ในช่วงบ่ายได้มีการจัดกิจกรรมพูดคุยกับ ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ พร้อมด้วยน้องทราย เจ้าของสุนัขนำทาง "ลูเต้อร์" ในประเด็นการใช้สุนัขนำทางสำหรับคนตาบอด ร่วมกับผู้แทนคนตาบอดที่มีความประสงค์จะใช้สุนัขนำทาง จำนวน 25 คน ซึ่งผลสรุปจากการพูดคุยร่วมกัน คือ การเดินหน้าขับเคลื่อนแผนการจัดบริการสุนัขนำทางในระยะต่อไป อาทิ การคัดเลือกผู้ประสงค์ใช้บริการ การพัฒนาครูผู้ฝึกสอน ซึ่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะร่วมดำเนินร่วมกันกับทุกภาคส่วน เร่งขับเคลื่อนในประเด็นดังกล่าว เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

          นอกจากนี้ ในช่วงท้าย กรมการสัตว์ทหารบกนำคณะผู้บริหาร พก. เยี่ยมชมการฝึกสุนัขทหาร และกิจการภายในกรมการสัตว์ทหารบก อีกด้วย

ที่มาของข่าว https://www.banmuang.co.th/news/relation/161255
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก