ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ลงข่าว: 19/08/19

       ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รับแจ้งจาก นางบุญรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ว่า ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 100 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท สำหรับเด็กออทิสติกระดับรุนแรง และยากจน และเด็กพิการระดับรุนแรง ประเภทอื่นๆ และยากจน
        เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562 แก่นักเรียนที่มีคุณสมบัติขอรับทุนดังกล่าว
        คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน ประกอบด้วย เป็นผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือมีเอกสารรับรองความพิการที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ และเป็นเด็กออทิสติกระดับรุนแรง และยากจน หรือเป็นเด็กพิการระดับรุนแรง ประเภทอื่นๆ และยากจน
        เอกสารประกอบการรับสมัคร ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาต้องยื่นเอกสารประกอบด้วย ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่มูลนิธิคุณพุ่มกำหนด , สำเนาสูติบัตรของผู้พิการ, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการ, สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ หรือเอกสารรับรองความพิการ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา หรือมารดา, สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา หรือมารดา และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองการระบุในส่วนที่ 3 ของใบสมัคร
        ผู้สมัครหรือผู้ปกครอง สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ ในวัน เวลาราชการ พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กล่าวมาข้างต้น ให้กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน และเอกสารประกอบการสมัครให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
        ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มภายในวันที่ 18 กันยายน 2562 โดยติดประกาศประชาสัมพันธ์หน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ และทางเว็บไซต์ www.phraespecial.go.th
        สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ โทรศัพท์หมายเลข 054-6 53281 โทรสาร 054-653280
 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก