ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุม SLOM -WG กระชับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เสริมให้เกิดการจ้างงาน

วันที่ลงข่าว: 07/08/19

            วันนี้ (6 ส.ค.62) ที่ โรงแรมดิเอ็มเพรส พรีเมียร์ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนระดับผู้อำนวยการ ผู้แทน SLOM-WG จากประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน และองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 70 คน ร่วมประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12

            การประชุมระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านจากการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้างงานในระบบ ร่วมหารือเตรียมการจัดทำแผนงาน SLOM-WG ฉบับใหม่ ค.ศ.2021-2025 รวมทั้งหารือการดำเนินการในประเด็นคาบเกี่ยวกับสาขาความร่วมมืออื่นๆ และภาคีภายนอก ตลอดจนติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน SLOM-WG ในปี ค.ศ.2016-2020 และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับโครงการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมเปลี่ยนผ่านจากการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้างงานในระบบ และคาดว่าจะมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานในมิติด้านแรงงาน เพื่อให้สอดรับกับแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ค.ศ.2016-2020 และเกิดการแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อแสวงหาทิศทางการดำเนินงานของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายหลัง ค.ศ.2021 อีกทั้งเกิดการสร้างความรับรู้เรื่องการเปลี่ยนผ่านการจ้างงานนอกระบบเป็นการจ้างงานในระบบอย่างเป็นธรรม เพื่อเข้าถึงงานที่มีคุณค่า

           นอกจากนี้ การประชุม SLOM-WG ครั้งที่ 12 จะเป็นการช่วยกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีสถานประกอบการที่ปลอดภัย มีอาชีวอนามัยที่ดี แรงงานมีทักษะฝีมือในระดับมาตรฐานสากลและมีขีดความสามารถในการปรับตัว ส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองทางสังคมสำหรับแรงงานทุกคน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก