ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้ว่าฯตรัง เปิดโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง

วันที่ลงข่าว: 30/07/19

            ที่บริเวณหน้าศาลเจ้าเก่งจิวโฮยก์วน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “ย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง” โดยมีนางเอื้อจิต เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง นางสาวนันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง นายพรชัย สุขโสม นายอำเภอกันตัง และนายสรนนท์ จิโรจน์มนตรี นายกเทศมนตรีเมืองกันตัง และส่วนราชการ ประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิด  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวจำนวน 2 ประเด็นคือ ประเด็นที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยว อันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกัน หรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่นน้ำพุร้อนธรรมชาติที่จะเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้น การให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆนักท่องเที่ยว และประเด็นที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียนเพื่อเร่งสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน และการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้า การลงทุน ภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลบังคับแล้ว การพัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตามคุณวุฒิวิชาชีพและการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิต การเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทาง เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ (GMS)แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

          การจัดงานในวันนี้ เป็นการปลูกโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรัง (ย้อนวันวานเมืองเก่ากันตัง) ที่ดำเนินการร่วมกันของคณะกรรมการชุมชนเมืองเก่ากันตังขับเคลื่อนการดำเนินงานในครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนพื้นที่จัดย้อนวันวานเมืองเก่ากันตัง จากสำนักงานเทศบาลเมืองกันตัง ณ บริเวณหน้าศาลเก่งจิวโฮยก๋วน แห่งนี้มีระยะเวลาในการจัดงานครั้งนี้เป็นเวลาจำนวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 โดยกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการย้อนวันวานเหมือนเก่ากันตัง การแสดงและการละเล่นของชุมชน การสาธิตอาหารพื้นถิ่นชุมชน และการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก