ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ได้รับจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้พิการ ปีการศึกษา 2562 จากมูลนิธิคุณพุ่ม และขอให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนดังกล่าว รีบติดต่อภายใน 2 สิงหาคม 2562

วันที่ลงข่าว: 18/07/19

          นางสาวอังสนา มากมูล รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง กล่าวว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ได้รับจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้พิการ ปีการศึกษา 2562 จากมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 113 ทุน เป็นเงิน 565,000 บาท (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อให้การดำเนินงานเรียบร้อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์มูลนิธิคุณพุ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ขอแจ้งผู้ประสงค์ขอรับทุนได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

          สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน เป็นผู้มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย เป็นผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้ว ผู้ขอรับทุนการศึกษาต้องมีภูมิลำเนาภายในจังหวัดตรัง ต้องมีชื่อในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดตรัง กรณีผู้ที่เคยได้รับทุนต้องส่งสมุดรายงานค่าใช้จ่าย (ปีการศึกษา 2561) และต้องบันทีกรายละเอียดการใช้จ่ายเงินทุนให้ครบถ้วน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาหรือรับทุนอื่น ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0-7550-1192

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก