ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดชุมพรจัดประชุมมอบแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาประชาคมอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 04/07/19

            วันที่ 3 ก.ค. 62 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาประชาคมอาเซียน จังหวัดชุมพร เพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาประชาคมอาเซียน จังหวัดชุมพร ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างครอบคลุมทั่วถึง โดยมี ดร.พรศักดิ์ จินา รักษาราชแทนศึกษาธิการจังหวัด พร้อมด้วย คณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษาประชาคมอาเซียน จังหวัดชุมพร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมชุมพรการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

            ดร.พรศักดิ์ จินา รักษาราชแทนศึกษาธิการจังหวัด เปิดเผยว่า สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ได้สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนารูปแบบบริการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กข้ามชาติในระบบโรงเรียน ในจังหวัดชุมพร โดยเด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เข้าเรียน ความต้องการคือการได้รับการศึกษาในระบบปกติ เพื่อการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งเด็กข้ามชาติที่อยู่ในระบบโรงเรียนสังกัด สพฐ. ส่วนใหญ่จะได้รับการดูแลด้านส่งเสริมสุขภาพเหมือนกับเด็กไทย ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การได้รับวัคซีนพื้นฐาน 

            อย่างไรก็ดี เด็กข้ามชาติ มีสภาพปัญหาด้านสุขภาพและบริบทบางประการที่จะต้องได้รับการดูแลที่เหมาะสมโดยในปีที่ผ่านมา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สศส.) และมูลนิธิเยาวชนชนบทได้ร่วมกันดำเนินงาน 2 ส่วนหลัก คือ งานในเชิงนโยบายระดับจังหวัด และงานในเชิงปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยงานในเชิงนโยบายระดับจังหวัด ได้ร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาประชาคมอาเซียน จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2562 -2565 และงานเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ได้ทดลองนำร่องในการนำยุทธศาสตร์ไปใช้ในสถานศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน และขยายผลนำร่องอีก 4 โรงเรียน รวมเป็น 9 โรงเรียน โดยสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้ปกครอง และนักเรียน ในการวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาวะของนักเรียน ออกแบบ และการจัดการเรียนรู้กับครูและนักเรียน ได้ทดลองสร้างเครื่องมือและจัดการเรียนรู้ในเรื่องโภชนาการที่สมวัย ทำให้ เด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ. ครู และผู้ปกครองได้รับความรู้ และเข้าใจวิธีการดูแลสุขภาพของเด็กข้ามชาติ มีการพัฒนาเครื่องมือสื่อสารมีระบบและกลไกความร่วมมือการดูแลสุขภาพเด็กข้ามชาติของผู้ที่เกี่ยวข้อง จังหวัดมีนโยบายสนับสนุนการรับเด็กทำชาติเข้าศึกษาในสถานศึกษา และมีแนวทางการดูแลส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับเด็กข้ามชาติ ผลการดำเนินงานในปี 2562 มีเด็กที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งในด้านการส่งเสริมความรู้ การให้บริการจากสถานศึกษา และหน่วยบริการสุขภาพ รวมทั้งสิ้น 984 คน เป็นเด็กข้ามชาติ 184 คน 

            และยังพบว่ายังไม่มีแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ควรมีการขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นๆ ให้โรงเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งงบประมาณ เพื่อนำมาจัดการสุขภาวะให้กันเด็กนักเรียน โดยในปี พ.ศ. 2562 มีเป้าหมาย การดำเนินงานให้จังหวัดชุมพร มีการขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัด เพื่อการเข้าถึงการศึกษาและบริการสุขภาพของเด็กข้ามชาติอย่างเท่าเทียม โดยมีแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณในการส่งเสริมสุขภาพของเด็กในระบบการศึกษา การมีส่วนร่วมของหน่วยงานด้านการศึกษา หน่วยงานด้านสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการประชุมการจัดทำแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาประชาคมอาเซียน ดังกล่าวขึ้น 

 

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก