ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

1414 Plus โลกแห่งข้อมูลข่าวสารของคนตาบอด

วันที่ลงข่าว: 13/06/19
สำนักงาน กสทช. ส่ง 1414 Plus ผู้ช่วยคนตาบอดสู่โลกแห่งข้อมูลข่าวสาร
          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ สำนักงาน กสทช. ได้สนับสนุนมูลนิธิคนตาบอดไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดทั่วประเทศ ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมภายใต้ “โครงการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม” ปัจจุบันได้ให้บริการในชื่อบริการ “1414 Plus” โดยแบ่งออกเป็น 4 บริการ ได้แก่
           บริการ 1414 สายด่วนข่าวสารความรู้เป็นการให้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบหนังสือเสียงเดซี่ผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติหมายเลข 1414 จำนวนทั้งสิ้น 510 คู่สาย ผู้ใช้บริการสามารถเลือกฟังข้อมูลหรือเลือกใช้บริการจากเมนูต่าง ๆ ได้ เช่น ข้อมูลข่าวสารด้านคนพิการ ข่าวสารประจำวันจากหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ข่าว หนังสือเสียงจากห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ (หนังสือเสียงจากห้องสมุดต้องสมัครสมาชิกก่อนใช้บริการ) การรับฟังวิทยุ บริการหมอคอมฯเพื่อปรึกษาปัญหาและขอรับคำแนะนำด้านการใช้คอมพิวเตอร์ตลอดจนเรื่อง IT
           บริการ Tab2Read บริการอ่านหนังสือเสียงในระบบเดซี่ ออนไลน์เป็นการนาหนังสือเสียง ในระบบ เดซี่มาให้รับฟังออนไลน์ผ่านทาง www.tab2read.com และแอพพลิเคชั่น Tab2Read Mobile ทั้งในระบบ Android และ IOS
 
           บริการ Tab Radio วิทยุบริการการอ่านให้บริการวิทยุต้นแบบเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นการนำข้อมูลจากหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ และข่าวสารต่าง ๆ มานำเสนอผ่านรูปแบบรายการวิทยุ ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชม. ผ่านทางเว็บไซด์ www.radio.tab.or.th บริการ 1414 สายด่วนข่าวสารความรู้ และแอพพลิเคชั่น Tab2Read Mobile ทั้งในระบบ Android และ IOS
           บริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description : AD) เป็นการใช้เสียงบรรยายเพิ่มเติมสาหรับรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ตลอดจนการจัดแสดงประเภทต่าง ๆ เพื่อให้คนตาบอดได้รับข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระหลักของรายการที่ต้องการจะสื่อ แต่ไม่สามารถแสดงออกมาเป็นเสียงทาให้คนตาบอดไม่สามารถเข้าถึงได้ ผ่านทางเว็บไซด์ www.adofthailand.com 1414 สายด่วนข่าวสารความรู้ และแอพพลิเคชั่น Tab2Read Mobile ทั้งในระบบ Android และ IOS
           โดยบริการเหล่านี้ จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ให้สามารถ  ต่อยอดดูแลพัฒนาตนเองพัฒนาทักษะความรู้ เข้าถึงสิทธิ ตลอดจนบริการสาธารณะต่างๆ ทั้งทางด้านการดูแลสุขภาพ การเพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการทำกิจวัตรประจำวันและการเดินทาง การศึกษาเรียนรู้ การประกอบอาชีพ การเข้าถึงบริการสาธารณะและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งพบว่ามีผู้เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปัจจุบันมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวนับตั้งแต่ปี 2555 ที่มีผู้ใช้บริการจนถึงปัจจุบัน และยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. มีเป้าหมายที่จะให้คนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์สามารถใช้ชีวิตโดยพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด และอาจรวมไปถึงมีศักยภาพในการช่วยเหลือผู้อื่นโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีโทรคมนาคมได้อีกด้วย 
 
ที่มาของข่าว https://www.seeuso.com/article11
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก