ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
121 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้ผู้ประสบภัยที่จังหวัดสุโขทัย ข่าวประจำวัน 16
122 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง จังหวัดสตูล ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส หลักสูตรการทำเสื่อจากใบเตยหนาม ข่าวประจำวัน 16
123 ศอ.บต. จัดคัดกรองและประเมินความพิการ เพื่อรับการสนับสนุนอุปกรณ์จากสถาบันสิรินธร และขับเคลื่อนการจัดตั้ง "ธนาคารอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการ จังหวัดชายแดนภาคใต้" ครั้งที่ 1 ข่าวประจำวัน 20
124 สระแก้วขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการสู่การปฏิบัติจัดฝึกอบรมสร้างความรู้จัดการภัยให้ผู้พิการ ข่าวประจำวัน 14
125 จ.จันทบุรี จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องถิ่นชนบท หลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ข่าวประจำวัน 20
126 เทศบาลนครอุดรธานี มอบข้าวสารช่วยเหลือครอบครัวยากจน คนไร้ที่พึ่ง และครอบครัวผู้พิการ 706 ครัวเรือน ข่าวประจำวัน 15
127 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ออกตรวจสอบการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง ข่าวประจำวัน 13
128 แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของพิจิตร มุ่งพัฒนาสู่อารยสถาปัตย์ รองรับสังคมผู้สูงวัยและให้คนพิการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม ข่าวประจำวัน 12
129 จังหวัดสุรินทร์เตรียมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการ ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จังหวัดสุรินทร์ ข่าวประจำวัน 17
130 จ.อุบลฯ รับคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ฟรี ข่าวประจำวัน 14
131 จังหวัดอุบลราชธานี พบคนไร้ที่พึ่งกว่า 100 ราย สาเหตุเนื่องจากไม่มีที่อยู่อาศัย และถูกทอดทิ้ง ข่าวประจำวัน 12
132 มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ข่าวประจำวัน 15
133 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัดประจำปี 2563 ข่าวประจำวัน 13
134 อบจ.หนองบัวลำภู ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์หนองบัวลำภู มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง ในจังหวัดหนองบัวลำภู เสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ข่าวประจำวัน 10
135 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี จากข้อมูลปี 2563 พบคนไร้ที่พึ่ง กว่า170 ราย สาเหตุพบว่าไม่มีที่อยู่อาศัยและถูกทอดทิ้ง ข่าวประจำวัน 12
136 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการขององค์การสวัสดิการสังคมจังหวัดตรัง ข่าวประจำวัน 11
137 ผูู้ว่าฯสุโขทัย กำชับทุกภาคส่วนเร่งสำรวจพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย พร้อมวางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด ข่าวประจำวัน 15
138 จังหวัดอำนาจเจริญ จัดการอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายสตรีพิการจังหวัดอำนาจเจริญ ข่าวประจำวัน 10
139 จังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก สตรี ผู้พิการผู้สูงอายุ ข่าวประจำวัน 13
140 จังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2563 ข่าวประจำวัน 17

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก