ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการโทรทัศน์สะพายกล้องท่องลาว(ภาษามือ Big Sign)ตอนที่ 11 ศิลปะการแสดงและวิถีชีวิตของชาวเวียงจันทน์

รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษามีภาษามือสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความรู้เรื่องการถ่ายภาพและเรียนรู้วัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พิธิกร : วรัชญ์ วานิชวัฒนากุล

วิทยากรด้านการถ่ายภาพ : อาจารย์สมชาย ครองสมบูรณ์

ผลิตรายการ : ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา

พัฒนารายการสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน : ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพประกอบวีดิทัศน์รายการโทรทัศน์สะพายกล้องท่องลาว(ภาษามือ Big Sign)ตอนที่ 11 ศิลปะการแสดงและวิถีชีวิตของชาวเวียงจันทน์


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม

รับชมรายการผ่าน YouTube

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0