ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 ช่องทางการประกอบอาชีพ (อช11001) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 3,146
2 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 2,201
3 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,147
4 ภาษาไทย (พท11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,234
5 คณิตศาสตร์ (พค11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 2,025
6 สังคมศึกษา (สค11001) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 2,067
7 ทักษะการเรียนรู้ (ทร11001) ทักษะการเรียนรู้ ประถม 2551 1,732
8 วัสดุศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พว12011 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 58
9 ลูกเสือ กศน. ระดับประถมศึกษา สค12025 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 44
10 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ ระดับประถมศึกษา 1 สค12022 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 93
11 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน ประถม 2544 790
12 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) ประถม 2544 709
13 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) ประถม 2544 703
14 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) ประถม 2544 659
15 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 1,012
16 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ ประถม 2544 873
17 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ ประถม 2544 855
18 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ ประถม 2544 1,244
19 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน (อช11003) ปรับปรุง2554 การประกอบอาชีพ ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 3,413
20 สุขศึกษา พลศึกษา (ทช11002) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 2,276

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก