หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
161 อิเหนา เล่ม 5 วรรณกรรม/วรรณคดี 986
162 ใกล้เบื้องพระยุคลบาท ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,137
163 หนึ่งในโลกจอมกษัตริย์ มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,439
164 ตามรอยบาท พระราชชนนี ประวัติศาสตร์/สารคดี 988
165 รอยไหม วรรณกรรม/วรรณคดี 4,369
166 ดอกไม้ในป่าหนาว วรรณกรรม/วรรณคดี 3,235
167 เลียดก๊กเอ๋า เล่ม 1 ประวัติศาสตร์/สารคดี 4,172
168 เลียดก๊กเอ๋า เล่ม 2 ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,300
169 สวัสดี AEC แตกต่างอย่างไรให้ลงตัว ประชาคมอาเซียน 1,043
170 วิถีแห่งน้ำ:ธารชีวิตแห่งโลก วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 998
171 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 841
172 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 2,508
173 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 1,809
174 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 1,108
175 นายหน้ากับกระบวนการย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติจากพม่า: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประชาคมอาเซียน 848
176 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ ประชาคมอาเซียน 1,217
177 นิเวศประวัติศาสตร์ : พรมแดนความรู้ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 1,212
178 โลก Modern & Post Modern วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 1,527
179 การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 1,089
180 ข้างครัวสุขภาพ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 2,203

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก