ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ทักษะการประกอบอาชีพ ระดับประถมศึกษา รหัสวิชา อช 11002

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: สำนักงาน กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: การประกอบอาชีพ
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: ประถม
หลักสูตรปีการศึกษา: 2551(ปรับปรุง2561)

ทักษะการประกอบอาชีพ ระดับประถมศึกษา รหัสวิชา อช 11002 ทักษะการประกอบอาชีพ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดําเนินการในอาชีพที่ตนเลือก ให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งการจัดการประกอบอาชีพจะประสบความสําเร็จได้ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน เรื่อง ทักษะการประกอบอาชีพ การทําแผนธุรกิจ การจัดการการผลิตหรือบริการ การจัดการตลาด การขับเคลื่อนสร้างธุรกิจเพื่อประกอบอาชีพ ตลอดจนการจัดทําแผน และโครงการประกอบอาชีพที่เหมาะสมถูกต้อง


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 213 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ตอนที่ 1 ปก
 • ตอนที่ 2 คำนำ
 • ตอนที่ 3 สารบัญ
 • ตอนที่ 4 คำแนะนำการใช้หนังสือเรียน
 • ตอนที่ 5 โครงสร้างรายวิชา
 • ตอนที่ 6 บทที่ 1 ทักษะในการเข้าสู่อาชีพ สาระสำคัญ
 • ตอนที่ 7 บทที่ 1 ทักษะในการเข้าสู่อาชีพ เรื่องที่ 1
 • ตอนที่ 8 บทที่ 1 ทักษะในการเข้าสู่อาชีพ เรื่องที่ 2
 • ตอนที่ 9 บทที่ 1 ทักษะในการเข้าสู่อาชีพ เรื่องที่ 3
 • ตอนที่ 10 บทที่ 1 ทักษะในการเข้าสู่อาชีพ เรื่องที่ 4
 • ตอนที่ 11 บทที่ 1 ทักษะในการเข้าสู่อาชีพ เรื่องที่ 5
 • ตอนที่ 12 บทที่ 2 การทำแผนธุรกิจเพื่อการเข้าสู่อาชีพ
 • ตอนที่ 13 บทที่ 3 การจัดการการผลิตหรือการบริการ
 • ตอนที่ 14 บทที่ 4 การจัดการการตลาด
 • ตอนที่ 15 บทที่ 5 การขับเคลื่อนสร้างธุรกิจเพื่อเข้าสู่อาชีพ
 • ตอนที่ 16 บทที่ 6 โครงการเข้าสู่อาชีพ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก