ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“วิสาหกิจสังคม อาชีพคนพิการ”

บทสัมภาษณ์ : บรรยายโดยคุณเอกพงษ์ นพสกุล ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

          อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวของโลก ผู้คนในอดีตสืบทอดการเกษตรให้ลูกหลานยึดถือเป็นอาชีพหลักมาโดยตลอด การเกษตรของคนไทยได้มีการพัฒนาไปตามยุคตามสมัยตามเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศและภายนอกประเทศ ซี่งเกิดจากการติดต่อค้าขายมากขี้น อิทธิพลจากคนภายนอกเหล่านั้นมีผลต่อทิศทางการพัฒนาการเกษตรของไทยในปัจจุบันค่อนข้างมาก ถึงแม้ปัจจุบันเราไม่ใช่ประเทศที่พึ่งพาเกษตรกรรมเป็นหลักแล้ว แต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเกษตรกรที่ยังพัฒนาภาคการเกษตรในพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ไม่แพ้ที่ใดในโลก ให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประชากรโลก ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงเข้าสู่ยุคเกษตรเชิงเศรฐกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ปัจจุบันการเกษตรมีทางเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกษตรแบบธรรมชาติ เกษตรแบบทางเลือก เกษตรแบบเศรษฐกิจ เกษตรแบบไร่นาสวนผสม โดยเกษตรแบบธรรมชาติจะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสังคมให้ความสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น

          การเพาะเลี้ยงเห็ด การเลี้ยงจิ้งหรีด และการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เนื่องจาก 3 อาชีพ ดังกล่าว ใช้พื้นที่น้อย ใช้น้ำน้อย ทำที่บ้านได้ คนพิการสามารถดูแลได้ง่าย มีรอบรายได้ รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ใช้เงินลงทุนต่ำ ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า ขายได้จริง เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ และมีช่องทางการจัดจำหน่ายระยะยาว หลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อให้คนพิการเกิดการเรียนรู้ทุกขั้นตอนตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่เริ่มต้นปลูก การดูแลรักษา การแปรรูป การขาย การตลาด การทำบัญชีและการจัดการฟาร์ม

          อาชีพการเพาะเห็ด เลี้ยงจิ้งหรีด และปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ คนพิการเข้าถึงได้ เป็นสินค้าเกษตรที่มีรอบการผลิตต่ำ ใช้เวลาดูแลแค่ 45 วัน ก็เก็บผลผลิตออกขายได้แล้ว การเพาะเห็ด สร้างรายได้เป็นรายวัน สามารถแปรรูปเป็นอาหารเจ เป็นสินค้าที่ตลาดต้องการในวงกว้าง ส่วนการเลี้ยงจิ้งหรีด เป็นอาหารโปรตีนแห่งอนาคต ที่องค์การอนามัยโลกประกาศรับรอง และเป็นสินค้าที่นิยมในตลาดและส่งออก ส่วนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ใช้แรงงานไม่มาก เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมในวงกว้าง และในแง่การตลาด สินค้าเกษตรทั้ง 3 ชนิด ครอบครัวผู้พิการสามารถนำผลผลิตของตัวเองออกขายในตลาดชุมชนท้องถิ่นทำให้เกิดรายได้ประจำแก่ครอบครัว ผู้เข้าอบรม 

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก