ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน้าที่และพันธกิจ

      ให้บริการสื่อตามแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ มุ่งเน้นโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมของคนพิการทุกประเภท และส่งเสริมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิตสื่อการศึกษาของคนพิการ อาทิเช่น หนังสือเสียงสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์   สื่ออักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
รายการวีดิทัศน์/รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการประเภทต่างๆ เช่น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ สิ่งพิมพ์ เช่น บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ และจดหมายข่าวจาก สสพ.
 
จึงเรียนท่านผู้ใช้ทุกท่านกรุณาสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน หากมีข้อเสนอแนะหรือเว็บไซต์ผิดพลาดกรุณาแจ้ง braille.cet@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/braille.cet

ข่าว/บทความ แนะนำ

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับแนวทางทางกฎหมายและการปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ 10

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับแนวทางทางกฎหมายและการปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ 10

วิธีการพัฒนา IEP ที่ใช้วัดความก้าวหน้าของลูกคุณตามสภาวะที่เป็นจริง
คุณพูดว่า –“ฉันยังสับสนอยู่  IEP ที่ได้รับการพัฒนาสำหรับลูกของฉันไม่ได้รวมถึงการวัดความก้าวหน้าตามสภาวะ ที่เป็นจริง  มันถูกเขียนให้แตกต่างได้อย่างไร  ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาก้าวหน้าจริงๆ หรือไม่”

...

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับแนวทางทางกฎหมายและการปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ 9

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กับแนวทางทางกฎหมายและการปฏิบัติสำหรับคุณพ่อคุณแม่ ตอนที่ 9

ภาคผนวก A : เครื่องมืออันทรงพลังสำหรับพ่อแม่

ภาค ผนวก A รวม 40 คำถามและคำตอบเกี่ยวกับ IEP  คุณจะพบคำตอบต่อคำถามว่าควรจะมีอะไรบ้างใน IEP ของลูกคุณ  IEP ควรจะพัฒนาอย่างไร  IEP ควรจะถูกทบทวนเมื่อไร และความชัดเจนในบทบาทของพ่อแม่

ลองมาดูคำถามบางคำถามใน ภาคผนวก A กัน...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก