ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน้าที่และพันธกิจ

      ให้บริการสื่อตามแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ มุ่งเน้นโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมของคนพิการทุกประเภท และส่งเสริมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิตสื่อการศึกษาของคนพิการ อาทิเช่น หนังสือเสียงสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์   สื่ออักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
รายการวีดิทัศน์/รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการประเภทต่างๆ เช่น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ สิ่งพิมพ์ เช่น บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ และจดหมายข่าวจาก สสพ.
 
จึงเรียนท่านผู้ใช้ทุกท่านกรุณาสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน หากมีข้อเสนอแนะหรือเว็บไซต์ผิดพลาดกรุณาแจ้ง braille.cet@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/braille.cet

ข่าว/บทความ แนะนำ

การให้ความช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเขียน : การชดเชยในห้องเรียน 14/07/2009

การให้ความช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเขียน: การชดเชยในห้องเรียน 14/07/2009

เป็น ที่ทราบกันว่า เด็กแอลดี (LD-Learning Disabilities) หรือเด็กที่มีอาการบกพร่องทางการเรียนรู้จะมีความบกพร่องที่เป็นอาการหลัก อยู่ 3 ประการ คือ บกพร่องทางการอ่าน (dyslexia) บกพร่องทางการเขียน (dysgraphia) และบกพร่องทางการคิดคำนวณ (dyscalculia) เด็กบางคนมีอาการเดียว แต่บางคนก็มีหลายอาการผสมกัน...

ธรรมชาติของแอลดี

คุณครูกำลังสอนเด็กนักเรียน

ลักษณะ เด่นอย่างหนึ่งของแอลดี คือ การแสดงศักยภาพที่ไม่แน่นอน การศึกษาวิจัยกับเด็กวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ต่าง บ่งบอกว่า บางครั้งการแสดงศักยภาพที่ไม่แน่นอนและทำให้ภาพพจน์ที่แสดงออกมา ของแต่ละคนดูน่าสับสน ทั้งๆ ที่ดูน่าจะสามารถทำหลายๆ สิ่งได้ดี...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก