ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน้าที่และพันธกิจ

      ให้บริการสื่อตามแนวทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ มุ่งเน้นโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมของคนพิการทุกประเภท และส่งเสริมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการผลิตสื่อการศึกษาของคนพิการ อาทิเช่น หนังสือเสียงสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์   สื่ออักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น
รายการวีดิทัศน์/รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการประเภทต่างๆ เช่น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
บุคคลออทิสติก และบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ สิ่งพิมพ์ เช่น บทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ และจดหมายข่าวจาก สสพ.
 
จึงเรียนท่านผู้ใช้ทุกท่านกรุณาสมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน หากมีข้อเสนอแนะหรือเว็บไซต์ผิดพลาดกรุณาแจ้ง braille.cet@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/braille.cet

ข่าว/บทความ แนะนำ

นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้กับปัญหาการสะกดคำ 04/09/2009

นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้กับปัญหาการสะกดคำ 04/09/2009

บท ความนี้ ผู้เขียนแนะนำการแก้ปัญหาในการเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มีปัญหา ทางการเรียนรู้ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เราอาจใช้เป็นแนวทางในการสอนการสะกดคำภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย ขณะเดียว กัน เรายังสามารถปรับวิธีการและวิธีคิดให้เหมาะกับการสอนภาษาไทยก็ได้ (ผู้แปล)
ตาม ปกติแล้ว...

Dysgraphia หรือ เด็กแอลดีที่บกพร่องทางการเขียน เป็นอย่างไร 21/08/2009

Dysgraphia หรือ เด็กแอลดีที่บกพร่องทางการเขียน เป็นอย่างไร 21/08/2009

Dysgraphia หรือ เด็กแอลดีที่บกพร่องทางการเขียนจะได้รับผลกระทบในเรื่องความสามารถทางการ เขียน มีความยุ่งยากในการสะกดคำ ลายมือที่แย่ และมีความลำบากในการเขียน ความคิดลงในกระดาษ เพราะว่าการเขียนต้องการทักษะการแปลข้อมูลและการใช้ กล้ามเนื้อมือที่ซับซ้อน ดังนั้น จึงไม่ควรกล่าวเพียงว่า...

ข่าวประจำวัน

หน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้า

ข่าวประชาคมอาเซียน

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก